webnovel

Big Sister, Calm down

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Chapter 154: Miss, kalma ka lang

"Pa'no kung sabihin kong wala?" tinignan siya ni Ning Xi nang nakangisi.

Mahalay na dumapo ang mga mata ni Zhang Qiang sa pagitan ng dibdib at sa likuran ni Ning Xi at hinawakan ang baba. "Kung wala kang pera… edi iba na lang! Kung may maibibigay ni Big Beauty Ning sa'kin kahit isang gabi lang ang katawan niya, baka may maibiay akong impormasyon."

Malinaw ang pinaparating niya: 'Kung gusto mo ng confession, bigyan mo ako ng pera, o ibigay mo ang katawan mo.

Sa totoo lang, sa isang tuso tulad ni Zhang Qiang, kahit na makuha niya ang gusto niya, 'di pa rin siya tutupad sa usapan, at pag nagkataon nawalan lang si Ning Xi ng pera at nagpagamit lang ng katawan para sa wala.

Sa oras na 'yun din, habang nasa sasakyan.

Locked Chapter

Support your favorite authors and translators in webnovel.com