webnovel

Nagsama Sa Isang Entablado ang Mag - asawa

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

"Tangning, kailangan mong matutunan na makontento; itigil mo na ang pagsisikap mo na umakyat pa ng mas mataas, kung hindi, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring gawin sayo ni Mo Yurou at ng aking kapatid. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong mapuno ng sugat ang iyong katawan," nababahalang sinabi ni Han Yufan sa likod ni Tangning, "Umalis kana, ihinto mo na ang paghahangad mong makapaghiganti."

Nagpatuloy lamang si Tangning sa paglalakad. Ang mga salita na lumabas mula sa bibig ni Han Yufan ay nakakatawa, pagkatapos ng lahat ng masasakit na bagay na ginawa nila sa kanya.

Habang siya ay naglalakad palabas, Lumingon si Tangning at pinagmasdan niya ng hindi namamalayan ang basurahan sa loob ng opisina ni Han Yufan. Ang paanyaya na para kanya ay naroon pa rin sa loob ng basurahan - na pinunit sa ilang piraso.

Paghihiganti?

Locked Chapter

Support your favorite authors and translators in webnovel.com