Shao Family

Shao Cheng (Main Character Family)

List of Brother

Shao Yan 20 yo

Shao Chonglin 18 yo

Shao Cheng 16 yo

Shao Cai 14 yo

List of Sister

Shao Yao 19 yo

Shao Yanlin 17 yo

Shao Chia 13 yo

Twin Mothers:

Su Chunhua

- children born, Shao Yao, Shao Chonglin, Shao Cheng, and Shao Chia

Su Yanmei

- child born is Shao Yan, Shao Yanlin, Shao Cai 

Shao Yin 

- Shao Cheng Father

- Great General, the Head of the Shao Family

Shao Chuanli

- Shao Cheng Grandfather

avataravatar
Next chapter